ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการตลาด จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการตลาด จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด คลิก