ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ จำนวน งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา ละเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)