ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 3( 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

  ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  24 มกราคม 2566 ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง   ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)