ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและอินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียด คลิก