Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวเรื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จำนวน 29 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 29 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 3 ปี (36 เดือน) จำนวน 1 งาน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 3 ปี (36 เดือน) จำนวน 1 งาน รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 1 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 1 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 2 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ จัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ จัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จำนวน 12 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาสยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า  150 แรงม้า จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน  1 คัน รายละเอียดคลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ จัดจ้างงานก่อสร้างรั้วบริเวณหอพักนักศึกษา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดจ้างงานก่อสร้างรั้วบริเวณหอพักนักศึกษา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical   รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการซื้อแพคเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการจัดซื้อแพคเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1  รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จำนวน 1  รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอนักศึกษาจำนวน 1 งาน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอนักศึกษาจำนวน 1 งาน

 

รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการทางวิทยาศาสตร์ ฯ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จำนวน 1  รายการ  คือ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รายการงานจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2565

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 รายการงานจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ของโครงการทัศนศึกษา

ดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2565 รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ งานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณฟาร์มเกษตร จำนวน 1 งาน

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ งานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณฟาร์มเกษตร จำนวน 1 งาน รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) พร้อมเครื่องดื่มมื้อเช้า สำหรับนักเรียนหอพักโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้าพักหอพักเชี่ยวหลาน ประจำภาคการศึกษา 1/2566 (1 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2566)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) พร้อมเครื่องดื่มมื้อเช้า สำหรับนักเรียนหอพักโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้าพักหอพักเชี่ยวหลาน ประจำภาคการศึกษา 1/2566 (1 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2566) รายละเอียด คลิก