Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับทุนการศึกษาบัตรเกษตรกรชาวสวนยาง จากการยางแห่งประเทศไทย( 28 กันยายน พ.ศ.2565)

 

วันนี้ (28 ก.ย.65) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกันยายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 400,000 บาท จากการยางแห่งประเทศไทย ให้กับนายวรรณวิษณ์ คงปรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558