Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีที่ 32( 26 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
 
โดยมีกิจกรรมได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรม PSU Talk, Powerful Talk “32 ปี 32 เรื่องราวดี ๆ ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับใช้สังคม” กิจกรรม PSU Design Showcase : ลูกพระบิดา ข้าภูมิใจ กิจกรรมสานต่อเรื่องราวดี ๆ เพื่อการรับใช้สังคม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ต้นไม้ล้านต้นล้านความดี”