รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ“เปิดบ้านนวัตกรรมเกษตร ประมง และอาหาร From Farm to Fork และแข่งขันตอบปัญหา”

โครงการ“เปิดบ้านนวัตกรรมเกษตร ประมง และอาหาร From Farm to Fork และแข่งขันตอบปัญหา”
รางวัลที่ 1 นายกษิดิ์เดช ผลเงาะ
รางวัลที่ 2 นางสาวธัญวรัตม์ สุขสวัสดิ์
รางวัลที่ 3 นางสาวนัทธ์ชนัน รักเกิด
รางวัลชมเชย นางสาวญาณิศา คงด้วง

ประกาศผลแข่งขัน มอ.วิชาการ 2565


© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี