ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม PUBG

ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม PUBG
1 นายปุณณัตถ์ พรหมวิเศษ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
2 นายอริย์ธัช ซุ่นเต็ก ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
3 นายพชรดนัย ตั้งอั้น ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
4 นายภูมินทร์ อุปลา ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
5 นายอภิสิทธิ์ หนูเนียม ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
6 นายธีรพัฒน์ ลิ่มไพบูลย์ ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
7 นายภัทราวุธ เวทยาวงศ์ ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
8 นายชญานิน ลิ่มรัตนบรรจง ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
9 นายธีรโชติ ทองวิเศษ ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
10 นายไชยวัฒน์ ไทยมิตรชอบ ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
11 นายภูวนาถ นบนอบ ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร

ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม Valorant

ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม Valorant
1 นายสรรเพ็ชร ชื่นชอบ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
2 นายทศพร พุ่มน้อย ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
3 นายจักรกฤษณ์ จิตร์พิงค์พันธุ์ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
4 นายพีระวุฒิ ซอเสียงมงคล ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
5 นายเลอชาย หีตจัทร์ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
6 นายจักรพจน์ ชัยณรงค์ ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
7 นายอนุชา บัวพูล ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
8 นายกฤติน ทองบุญ ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
9 นายภคพงษ์ ครองราช ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
10 นายพีระพัฒน์ สมปรีดา ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
11 นายอิรฟาน ลอนา ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
12 นายอนันดา ยูนุ๊ ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
13 นายพุฒิพงศ์ แก้วกาศร ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
14 นายไทณรงค์ อักษรพาลี ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
15 นายซอฟรอล สาแล๊ะ ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร

ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม ROV

ประกาศผลการแข่งขัน E-sport ประเภทเกม ROV
1 นายกวิน แป้นพัฒน์ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
2 นายคณธัช สาธิตกุล ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
3 นายณพชร ตันโสภณ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
4 นายยศกฤต พิมพ์แก้ว ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
5 นายปวีร์กร ศรเศษตรินทร์ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
6 นายภาคภูมิ วรรณบวร ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
7 นายธีธัช เทพมโนทัยสกุล ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
8 นายเป๊ปซี่ แสงไพโลก ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
9 นายไกรสร แซ่ตัน ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
10 เด็กชายฐีปกรณ์ พุฒดํา ชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
11 นายชาคริต ยุไร ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
12 นายสืบศักดิ์ ศรีปลอด ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
13 นายณทัต ทวีญาติ ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
14 นายธีรเดช สาระยาน ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
15 นายจิรภัทร ทองก่อนาค ชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร

ประกาศผลการแข่งขัน “ตอบปัญหาด้านนวัตกรรมเกษตร ประมงและอาหาร” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน “ตอบปัญหาด้านนวัตกรรมเกษตร ประมงและอาหาร” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
1 นางสาวกัลยารัตน์ นวลสุวรรณ ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
2 นางสาวรมิตา สุขพาสน์เจริญ รองชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
3 นางสาววรรณวิษา ศรีนุ่น รองชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
4 นางสาวธัญญรัตน์ ขำขาว ชมเชย พริ้นเกียรติบัตร

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารแห่งอนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารแห่งอนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 นายชนะศักดิ์ จงถาวร ชนะเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
2 นางสาวกนกภร บุญแสง รองชนะเลิศอันดับ ๑ พริ้นเกียรติบัตร
3 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์เจริญ รองชนะเลิศอันดับ ๒ พริ้นเกียรติบัตร
4 นายฟาฮีม ยูโซะ ชมเชย พริ้นเกียรติบัตร

รายชื่อผู้เข้าร่วมที่ได้รับเกียรติบัตร โครงการ เสวนาการเรียนปฏิบัติการออนไลน์ในยุค New Normal

รายชื่อคณะทำงาน โครงการ IT and E-Sport


© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี