ผลการแข่งขันตอบปัญหา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 

เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 

นายศรัณย์วิชญ์  อินทร์จันทร์

ผลการแข่งขันตอบปัญหา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง

 

นายจาฏุพัจน์ สู่คง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
สุราษฎร์ธานี

 

นายกษิดิ์เดช เจริญศิริพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 

นางสาวจินต์จุฑา ขับสรา

รางวัลชมเชย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 

นายคมชาญ ขุนทองจันทร์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายภูชานันท์ ฤกษ์อ่อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายธาราดล อมรเจริญทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง

นางสาวณัฐธยาน์ นิลจันทร์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 

นายชนาธิป เชาวพ้อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 

นายธีร์จุฑา ศรีวรานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 

นายศุภณัฐ คำภาพันธ์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายพศวีร์ เรืองสนาม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายธีรพล นาคประดิษฐ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนธิดาแม่พระ

นางสาวปาจรีย์ ณ บุญโณ

ผลการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายพีรพล นิธิเมธสานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง

นายต้นสัก ก้อนทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

นายภูมิภาส ชอบชูผล

ผลการแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ทีม ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

1. เด็กหญิงจิรนันท์ มีสาคร
2. เด็กหญิงศรุตา สวนพลอย

 

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

1. เด็กชายณัฐชนน เศรษฐการ
2. เด็กชายชวินบุตร พันธ์ครุฑ

 

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนธิดาแม่พระ

1. เด็กชายนพรุจ พรหมนุช
2. เด็กชายเตชินท์ ปานเสน่ห์

 

ผลการแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

1. นายณัฐภัทร คงบัน
2. นายกันตพัชร สายเมธา
3. นางสาวชนม์นิภา อินนุรักษ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

1. นางสาวณัฐรัตน์ หนูเกตุ
2. นางสาวนิตย์รดี รักษาวงศ์
3. นางสาวพรธิมา ผ่องแผ้ว

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

1. นายรัชชานนท์ ฝั่งชลจิตต์
2. นายวรินทร ทองร่วง
3. นางสาววันมีสุข เปาะทองคำ

 

 

ผลการแข่งขันวาดภาพด้านนวัตกรรม ประมง อาหาร และ BCG ด้วย Tablet Application


รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
  นางสาวซัลวา ก้าหรีมละ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
  นางสาวมนัสนันท์ จันทร์เจริญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนห้วยยอด
นางสาวณัฐริกา สุ้นกี้
รางวัลชมเชย
โรงเรียนธิดาแม่พระ
นางสาวนงพงา ชมอินทร์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรม ประมง อาหาร และ BCG


รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  นายปัญญพัชร์ ทองแผน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
  นายณัฐวุฒิ ค้ำชู
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
นายกรวี ยี่สุ่น
รางวัลชมเชย
โรงเรียนธิดาแม่พระ
นางสาวกนกรส โรจนะ

ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Microsoft Paint


รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  เด็กหญิงชลธิชา วงศ์วชิรวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ทับปุดวิทยา
  นางสาวภัทรธิดา ลิพอนพล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน ท่าสะท้อนวิทยา
เด็กชายกลวัชร เกลี้ยงบุญอาน
เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ควบคุมดูแล
ท่าสะท้อนวิทยา นางเจิดจันทร์ พันศิริ
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นางภัทรศิริ ภู่กลาง
เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยเนตร นวลละออง
ทับปุดวิทยา นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์

ผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันการพูดในหัวข้อ "สร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร"


รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เคียนซาพิทยาคม
  เด็กหญิงอณิศรา ยกฉวี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ทับปุดวิทยา
  นางสาววิลาสินี ประดิษฐ์การ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน วีรนาทศึกษามูลนิธิ
นางสาว จินัฐตา ศรีเทพ
รางวัลชมเชย
โรงเรียน ทับปุดวิทยา
  นางสาวณิชา ชูวงศ์

ผลการแข่งขันการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมง และอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ธิดาแม่พระ
ชื่อผลงาน ไทยสไตล์กับหอยนางรม วิทยาศาตร์ ให้คำตอบได้
1. นางสาวชญานิศวร์ กุลชัยยะพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ท่าสะท้อนวิทยา
ชื่อผลงาน หัตถกรรมจักสานกระจูด
1. นางสาวสุกัญญา แสงเอี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน ท่าสะท้อนวิทยา
ชื่อผลงาน การทำน้ำหมักชีวภาพ
1. นางสาวสาวิตตรี ทองรักษ์
รางวัลชมเชย
โรงเรียน พัฒนศาสน์วิทยา
ชื่อผลงาน ธนาคารปูม้าบ้านพุมเรียง
1. นางสาวฟาติน คชสวัสดิ์

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมง และอาหารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มารายงานตัวและรับรางวัล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้อง LC HALL Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 1 ใบ มาในวันดังกล่าวด้วย
ดาวโหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/12D6X2J9vwZOEplIckuIAteXuLwRQpewt

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี