กรอกรายละเอียดการสมัคร

รายการการแข่งขัน : *
ระดับชั้น:
*
โรงเรียน:
*
ที่อยู่
ชื่ออาจารย์รับผิดชอบ: *
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์รับผิดชอบ: *
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: *
อีเมล์: *
ชื่อทีม: *
คำนำหน้า (ผู้สมัคร) : ชื่อ : นามสกุล

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี