คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิตยา อัมรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดา ธาดาเดช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้

ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ

ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพล บุญนำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุตา แซ่เจีย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ดร.รัตนศักดิ์ เหมะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ดร.ศักดา ขจรบุญ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ดร.รพี พงษ์พานิช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม

อาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัสมา ทรรศนะมีลาภ

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

รองศาสตราจารย์
ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารมี หนูนิ่ม

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิกันดา รัตนพันธ์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ