ตราสัญลักษณ์ครบ 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์( 13 กันยายน พ.ศ.2565)