การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕( 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)