ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดโครงการ The TEACHER : Learn and Share (Season 4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน( 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมวังใต้  งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ The TEACHER : Learn and Share (Season 4) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการ The TEACHER : Learn and Share (Season 4) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565  เพื่อให้อาจารย์ก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU – TPSF) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning