ม.อ.สุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย( 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 22 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลาการงานสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ และงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานจัดการในหน่วยงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเพื่อการขับเคลื่อนด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) การดำเนิน Credit Bank และ Non-degree ของมหาวิทยาลัยต่อไป