การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (WIL)( 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

 

 

 

ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด โดยท่านรองสุดาชา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เป็นประธานในครั้งนี้

 

 

 

โดยทางมหาวิทยาลัย กับทางบริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์คือสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังเพื่อพัฒนาทักษะให้บุคลากรของบริษัทได้ยกระดับสมรรถะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคตอีกด้วย