โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่อด้วย Canva”( 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 19 พ.ค. 2566 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่อด้วย  Canva

นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่อด้วย  Canva” บรรยายและฝึกปฏิบัติการการออกแบบสื่อพร้อมแนะนำเทคนิคที่น่าสนใจ  โดย นายปรวรรษ  ศรีเทพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางภาษา (LLC1) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม