การประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมธราดล คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
การประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในการประเมิน นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ และ นางสาววารุณี หมื่นยา หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็นเลขานุการ
 
โดยการประเมินครั้งนี้นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยการประเมินจะมีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและทิศ ทางการพัฒนาของคณะฯ นอกจากนี้ยังได้การสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการและสายอำนวยการ เพื่อประกอบในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งการประเมินก็ผ่านไปได้ด้วยดี