ม.อ. พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันนโยบายสาธารณะ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

             24 พ.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ณ ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน 4 ประเด็นหลัก คือความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข เน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการกลไก ทั้งภาคีภาครัฐท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน วิชาการ และสื่อสารมวลชน ทั้งระดับตำบลอำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ภายใต้การดำเนินงานความมั่นคงทางมนุษย์ มีแผนงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

  


              และในช่วง เวลา 11.30 -13.30 น. หลังจากเข้าพบนายกอบจ.เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์)ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์กีฬาและสุขภาพ พร้อมประชุมหารือต่อร่วมกับ รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ม.อ. อบจ. และสโมสรเสียงสระซิตี้ ดังนี้
             -สนามฟุตบอล(ในสนามกีฬากลาง)จะดำเนินการปูหญ้าใหม่ทั้งหมด
             -สนามฟุตบอล(สนามล่าง)ตะดำเนินการทำระบบน้ำ ปูหญ้าและทำสนามใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงเพื่อให้เป็นสนามสำหรับมอ.ว โดยใช้งบจากรร.ของมอ.ว
            -สระว่ายน้ำ จะดำเนินการปรับปรุงสระเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สามารถรับรองสถิติของสมาคมฯ
            -โรงยิม จะดำเนินการเปลี่ยนพื้นใหม่ทั้งหมดและปรับปรุงสนามของศูนย์กีฬาฯเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับชาติ และจะใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาฯสร้าง Surat Cityโดยงบประมาณจาก ม.อ.100 ล้าน อบจ.100 ล้าน กกท.100 ล้าน เพื่อรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
#ทั้งนี้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพจะดำเนินการเสนอรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต่อไป#