PSU Research On Tour วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

25 พฤษภาคม 2566

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเปิดกิจกรรม PSU Research On Tour วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รบเกียรติจาก รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวรายงานแผนและความคาดหวัง ทิศทางงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีทิศทางงานวิจัยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการผลงานน่าสนใจพร้อมต่อยอดของแต่ละคณะ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกด้วย