ประกาศ ! ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน( 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554)

          ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่  4  ที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่  5  พ.ย. 54  เวลา 9.00 น. ณ ห้อง   B 309 - B 310  อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ