ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ” ( 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)

                 ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด รูปแบบ และองค์ประกอบของหนังสือราชการ เพิ่มทักษะการใช้ภาษาในหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางภาษา ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องหอยขาว โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ที่สนใจดูรายได้ละเอียดเพิ่มเติม Click