ม.อ. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิขัยระดับนานาชาติ ( 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยที่สามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ และผลักดันให้บทความวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มมากขึ้น  โดยจะจัดประชุมในวันที่  30 ก.ค. -1 สค. 2555    ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

วิทยากร  สาขาวิทยาศาสตร์

   1.     Associate Professor Dr. Seppo Carilla

   2.     ดร. เทวี ทองแดง คาริลลา

   3.    รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์

               สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                1.  ผศ. ดร. แสงอรุณ อิสระมาลัย สำนักวิจัยและพัฒนา (วันที่ 30 กค. 55 – 1 สค. 55)

                2.  ดร. ก. สินศักดิ์ สุวรรณโชติ  รพ. สราญรมย์ จ. สุราษฏร์ธานี (วันที่ 1 สค. 55) 

  3.  ดร. สนธยา มณีรัตน์ รพ. สราญรมย์ จ. สุราษฏร์ธานี (วันที่ 31 กค. 55 – 1 สค. 55)

  4.  ดร. จารุรัตน์  ศรีรัตนประภาส  รพ. มิชชั่นภูเก็ต  จ. ภูเก็ต (วันที่ 1 สค. 55)