รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา( 20 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา Click