รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี( 21 เมษายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโบยีอุตสาหกรรม Click