รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง Click