ประกาศรับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม ฉบับที่1( 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและอินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก