ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอพักนักศึกษาจำนวน 1 งาน( 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอพักนักศึกษาจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 

ร่างประกาศประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา  ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ