ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 30 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

ร่างประกาศประกวดราคา    ร่างเอกสารประกวดราคา    ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง