ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอพักนักศึกษาจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอพักนักศึกษาจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)