ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอาหารเหลว ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอาหารเหลว ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก