ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ( 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)  ประกาศประกวราคา เอกสารประกวดราคา าคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 1 2 3