ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 4 ห้อง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 4 ห้อง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)  ประกาศประกวราคา เอกสารประกวดราคา าคากลางและรายละเอียดงาน

ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา รายการประกอบแบบ งวดงานงวดเงิน ราคากลางและรายการประมาณราคา