ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎรฺธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( 7 มีนาคม พ.ศ.2566)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด คลิก