ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณฟาร์มเกษตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณฟาร์มเกษตร จำนวน  ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 958,963.56 บาท มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  30 พฤษภาคม 2566 ตามเอกสารที่แนบละเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายการประมาณราคา แบบรูปรายการละเอียด รายการประกอบแบบ งวดงานงวดเงิน