pizza hut wallpapers
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
 
ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต รักษาการเเทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8865
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2033
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัสมา ทรรศนะมีลาภ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8961
  อาจารย์เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-
  อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
-
  อาจารย์มนาภรณ์ บ้านเพิง ประธานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
-
อาจารย์ ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2033
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณปภัช ทองวิจิตร อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2026
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัสมา ทรรศนะมีลาภ อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
8961
  ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2039
  ดร.ธีรพร เจริญศักดิ์ อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
-
  ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
8968
  อาจารย์ชวาลิน เพ่งบุญ อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2026
  อาจารย์ก่อพงศ์ เกตุแก้ว อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2026
  อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2027
  อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2026
  อาจารย์สลิลลา หิรัญสาลี สังข์ทอง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
2026
  อาจารย์ราชาวดี ใสสะอาด อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
-
อาจารย์ ภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  ดร.พิชัย แก้วบุตร อาจารย์ (ภาษาจีน)
-
  ดร.ปรัสรา วันทยะกุล อาจารย์ (ภาษาจีน)
-
  อาจารย์มนาภรณ์ บ้านเพิง อาจารย์ (ภาษาจีน)
2026
  อาจารย์เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ อาจารย์ (ภาษาจีน)
-
  อาจารย์ปวีนันทร์ ทิพย์รอด อาจารย์ (ภาษาจีน)
-
  อาจารย์อธิปัตย์ นิตย์นรา อาจารย์ (ภาษาจีน) ลาศึกษาต่อ
2026
อาจารย์ ภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  อาจารย์นพวรรณ เมืองแก้ว อาจารย์ (ภาษาไทย)
2018
  อาจารย์มาริสา สำลี อาจารย์ (ภาษาไทย)
-
อาจารย์ ชาวต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  AJ.TUNA GIRGIN อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)
-
  AJ.JOYCE GRACE DINSAG TERO อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)
-
  AJ. MARVIN CALUMBIRAN ROTULA อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)
-
  AJ.ROBERT EDWARD SCHUMACHER อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)
-
  MR.EDELMIRO DOMINGO JR อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)
-
  MS.IVONNE FRIETCHE PANJAITAN อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)
-
กลุ่มงานบริหาร
  นายเอกชัย แทนสุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา ( รักษาการหัวหน้าสำนักงาน/การเรียนการสอน)
8866
  นางจิรัฐฐา แจกจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( หลักสูตร/ประกันคุณภาพ)
8866
  นางสาวเอกพร กำเหนิดแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี( การเงินและบัญชี )
8866
  นางสาวสุธิดา เภรีภาส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ/พัสดุ/บริการวิชาการ)
8866
เจ้าหน้าที่
  นายธนาชัย พรหมแก้ว นักวิชาการศึกษา
077-278822 ภายใน 8822