โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการ
ดาวน์โหลดใบนำจ่ายโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1-3

ขยายเวลาชำระถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

TCAS รอบที่ 4-5

ชำระวันที่ 24 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

 

โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. นักศึกษาดาวน์โหลดใบนำจ่ายค่าสมัครโครงการเตรียมความพร้อมฯ ปีการศึกษา 2562 ได้ที่ http://www.surat.psu.ac.th/prebill/prebill.php
      และนำไปชำระเงินจำนวน 1,900 บาท ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทยชื่อ บัญชี “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” ให้เรียบร้อย

  2. นักศึกษาดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ [PDF]
      โดยกรอกข้อมูลและให้ผู้ปกครองลงนามและนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

  3. สแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

  หรือที่  https://forms.gle/KKxH4eUB5oks3vCt5วันรายงานตัวเข้าหอพัก (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562) สิ่งที่ต้องส่งมีดังนี้

1. ส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองที่มีลายมือชื่อผู้ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ ณ จุดตรวจสอบรายชื่อ

2. ยื่นใบเสร็จชำระเงินค่าโครงการเตรียมความพร้อมฯ (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน ณ จุดตรวจสอบรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดารัตน์ วัดแพ ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร 077-278861
(ติดต่อในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น.)


ค้นหาข้อมูลการออกใบนำจ่ายโครงการเตรียมความพร้อม 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขณะนี้ ยังไม่อยู่ในระยะกำหนดการสำหรับดาวน์โหลดใบนำจ่ายทุกโครงการ โปรดรอ หรือตรวจสอบอีกครั้ง

*โปรดกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้วกดปุ่ม OK

เลือกโครงการ
เลขประจำตัวประชาชน หรือ
ชื่อนักศึกษา
 

*เลือกใบนำจ่ายที่ต้องการ แล้วกด Download เพื่อเปิดแบบฟอร์มใบนำจ่าย