ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน 36 ทีม
1. บ้านนาสาร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
1. เด็กหญิง ปิยนุช  พินลานทุ่ม
2. บ้านนาสาร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
1. เด็กหญิง ธารทิพย์  ศรีสวัสดิ์
3. พรุพีพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-17
1. เด็กชาย กีรติ  วิละแสง
4. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-25
1. เด็กหญิง ณพิรญาณ์  ทรงบุญรอด
5. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-25
1. เด็กหญิง ณัฐธิดา  เอียดจุ้ย
6. เมืองสุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-15
1. เด็กชาย ปุริม  อนุฤทธิ์
7. เมืองสุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-15
1. เด็กชาย วาทิศย์  คุ้มภัย
8. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
1. เด็กหญิง พีชญา  หวันหม๊ะ
9. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
1.  โซเฟีย  สมสะ
10. กัลยาณีศรีธรรมราช
-
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-01
1. เด็กหญิง จีรนันท์  คงรักษ์
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี