ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 39 ทีม
1. เบญจมราชูทิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผ่นรองคลานจากยางพาราผสมขุยมะพร้าว Crawl Pad from Natural Rubber Mixed with Coconut Husk Flake 2019-08-06
1. นางสาว ชนกนันท์  กรุณา
2. นางสาว ณิชารีย์  เนาวพงศ์
3. นางสาว ศศิณัฏฐ์  วงศ์ท่าเรือ
2. เบญจมราชูทิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผ่นดูดซับเสียงจากยางพาราสำเร็จรูปผสม 2019-08-06
1.  สีสุนทร  สุวรรณบรรจง
2.  ณัชนนท์  อิ่มด้วง
3.  ธัมมปพน  บุญนำ
3. อำมาตย์พานิชนุกูล
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนาชุดการทดลองการตกอย่างอิสระ 2019-08-06
1. นาย สัณหณัฐ  สีลาย
2. นางสาว ตวิษา  มงคลประดิษฐ์
3. นางสาว รวีวรรณ  เจริญรูป
4. ดีบุกพังงาวิทยายน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก 2019-08-07
1. นางสาว พิยาดา  บุญส่ง
2. นางสาว สุทธิณี  พุ่มเอี่ยม
3. นางสาว ธนภรณ์  ทองเขียว
5. ทุ่งสง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 2019-08-07
1. นาย ธนภัทร  คงทน
2. นางสาว ทิพลดา  ระวังสุข
3. นางสาว แก้วกาญจน์  จินดาวงศ์
6. ทุ่งสง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติด้วยวายฟาย(WiFi) 2019-08-07
1. นาย ภูวนัย  มีเผาะ
2. นาย กมณพงศ์  สิทธี
3. นางสาว วิริสา  ธราพร
7. ทุ่งสง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องสับอเนกประสงค์ 2019-08-08
1. นาย ศรายุทธ  บุญชัย
2. นางสาว ปวีณา  ไชยทอง
3.  วรกานต์  รัตนบุรี
8. ศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รถทำความสะอาดอัจฉริยะ (Smart Car Cleaning) 2019-08-07
1. นาย วรวิช  ชนะภัย
2. นาย อัศนัยย์  ชูพูล
3. นาย อาทิตย์  ปาตังคะโร
9. ศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องเจียระไนแบบสายพาน 2019-08-07
1. นางสาว กุลธิดา  บัวแก้ว
2. นางสาว ชลธิชา  สุดรักษ์
3. นางสาว สุนิสา  เสียงใหญ่
10. ตะกั่วป่า\"เสนานุกูล\"
ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
1. นาย ยศนนท์  พลมาศ
2. นางสาว คุณิตา  พฤกษนันต์
3. นางสาว อรปรียา  นาวาล่อง
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 122 | 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี