ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 39 ทีม
1. อื่นๆ
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ 2019-08-01
1. นางสาว น้ำฝน  คำอุดม
2. นางสาว พิรรัตน์  เกตุตะพันธุวัฒน์
3. นางสาว นริณี  กรมเมือง
2. อื่นๆ
เหนือคลองประชาบำรุง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตู้อบแห้ง ระบบไฮบริด (Hybrid Drying Cabinets) 2019-08-04
1. นางสาว กวินนาฎ  คลองยวน
2. นาย ธีรยุทธ  ฝั่งฝา
3.    
3. อื่นๆ
โรงเรียนเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องปอกทุเรียน 2019-08-06
1. นางสาว พลอยไพลิน  บัวเพชร
2. นางสาว ศิริวรรณ  มาจันทร์
3. นางสาว ฐิตาภา  คำภิระแปง
4. มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องแยกเยื่อหุ้มถั่วลิสงคั่วสาหรับครัวเรือน 2019-08-06
1. นางสาว พรปวีณ์  สมเกียรติกุล
2. นางสาว สริดา  ลีลาวนาชัย
3. นาย นพกร  รักษ์เหลืองสกุล
5. โยธินบำรุง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟฟ้า จากบอร์ด Microcontroller 2019-08-07
1. นาย กลวัชร  เดชารัตน์
2. นางสาว ปัญญารัตน์  สุขใส
3. นางสาว ปาณิสรา  นิลอุบล
6. โยธินบำรุง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งของเตาแก๊สหุงต้มโดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก 2019-08-07
1. นาย ปิยวัฒน์  ชูบุญทอง
2. นาย มณีโชติ  ปานสัง
3. นาย อภิวรรธน์  เพ็ชรเกลี้ยง
7. สตรีภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุปกรณ์เซาะตาสับประรด 2019-08-08
1. นางสาว อภิสรา  ซ้วนเส้ง
2. นางสาว ปณิตา  พรหมทองแก้ว
3.    
8. เทศบาลบ้านย่านยาว
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 2019-08-03
1. นางสาว ธัญญลักษณ์  ปานแก้ว
2. นางสาว มนทิรา  สวนไผ่
3. นางสาว สุภาวดี  สมบูรณ์
9. สุไหงโก-ลก
สุไหงโกลก
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การออกแบบและพัฒนาเครื่องร่อนมูลไส้เดือนแบบอัตโนมัติ 2019-08-08
1. นางสาว ณัฎฐณิชา  ชมทวีป
2. นางสาว ณัฎฐนิช  ศรีสุวรรณ์
3.    
10. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อินดิเคเตอร์ทดสอบตะกั่วในน้ำ 2019-08-05
1. นางสาว ชญานิศ  ทองเขียว
2. นางสาว อรรถริญา  สวัสดี
3.    
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี