ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน 36 ทีม
1. กัลยาณีศรีธรรมราช
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-11
1. เด็กหญิง ปานเกศ  บัวจันทร์
2. พนมเบญจา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-06-27
1. เด็กหญิง สุวิชญา  บุตรทิพย์
3. พนมเบญจา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-06-27
1. เด็กชาย ศราวี  ศรีสวัสดิ์
4. เบญจมราชูทิศ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-26
1. เด็กชาย ชานน  ศรีนวลอ่อน
5. ศรีธรรมราชศึกษา
ศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-10
1. เด็กชาย ยศวีร์  กาญจนนารีรัตน์
6. ศรีธรรมราชศึกษา
ศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-03
1. เด็กชาย พชรพล  สมศิริ
7. มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-06-25
1. เด็กหญิง ศิริขวัญ  รับไทรทอง
8. มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ประถมศึกษาตอนต้น 2019-07-10
1. เด็กชาย สุรเดช  หูเขียว
9. อื่นๆ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-05
1. เด็กชาย ณัฐสิทธิ์  แซ่อึ่ง
10. อื่นๆ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-05
1. เด็กชาย ลัทธิโชติ  ไชยสวัสดิ์
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี