ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงงาน การศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มต้านออกซิเดชันจากแป้งมันสำปะหลังที่เติมสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ในการเก็บรักษาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
1. นางสาว อมลณัฐ จันทนา
2. นายเขมทัต ทานนท์
3. นายธนภัทร รักษายศ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน กระถางคืนถิ่น (Home Plant In Flower Pot)
1. เด็กหญิงธมลวรรณ แซ่ตัน
2. เด็กหญิงศุภัทรชนก แย้มบาน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ งามประดิษฐ์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สุไหงโก-ลก
ชื่อโครงงาน วัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติ
1. เด็กชายธีรศักดิ์ ขวัญใจ
2. เด็กชายนรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สภาราชินี จังหวัดตรัง
ชื่อโครงงาน การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษจากธรรมชาติ
1. เด็กหญิงกัญญาพัชร คงปลอด
2. เด็กหญิงณัฐชยา ชูจักร
3. เด็กหญิงสุธาสินี ศรีพรหม

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี