ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน ลิฟท์ยกวีลแชร์
1. เด็กชายพงศกร จันทร์พิทักษ์
2. เด็กชายพชร ชื่นในเมือง
3. เด็กชายปัณณธร ทูลฉลาด


เด็กหญิงสุกัญญา พฤษพนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน เครื่องหั่นผลไม้
1. เด็กหญิงณภัสรดา รอดนวล
2. เด็กหญิงปภาวรินท์ ทองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่เดี่ยว


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สตรีทุ่งสง
ชื่อโครงงาน อุปกรณ์ล๊อคกระสอบน้ำยาง
1. เด็กหญิงนุธิดา อับดุลหล๊ะ
2. เด็กหญิงยุวลักษณ์ จีนใหม่
3. เด็กหญิงสุกัญญา พฤษพนม


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันและกลิ่นจากเส้นใยกล้วยในเครื่องดูดควันทำอาหาร
1. เด็กหญิงแพรกานต์ อำไพเมือง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองสม
3. เด็กหญิงสิริมา จันทร์เชาว์

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี