ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ผสมพอลิแลคติคและยาซิมวาสแตติน เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
1. อาจารย์จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ตะกั่วป่า
ชื่อโครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของเงาะบ้านกับเงาะสายพันธุ์ต่างๆ
1. อาจารย์ศุภักศร วาหะรักษ์
2. อาจารย์ปทุมพร บัวแก้ว


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การกำจัดลูกน้ำยุงโดยใช้หินซีโอไลต์ธรรมชาติที่ดูดซับสารสกัด จากเมล็ดสะเดา และเมล็ดน้อยหน่า
1. อาจารย์จิรัฏร์ เนียนเถ้อ


รางวัลชมเชย
โรงเรียน พรหมคีรีพิทยาคม
ชื่อโครงงาน การศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบฟอร์มาลินโดยใช้พืชบางชนิด
1. อาจารย์พชรมน รักษ์ทิพย์

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี