ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน การสังเคราะห์ไฮโดรชาล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์ม เพื่อดูดซับโลหะหนัก ในน้ำเสีย
1. อาจารย์กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
.  
.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เหนือคลองประชาบำรุง
ชื่อโครงงาน ไบโอโฟมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ (Bio Foam from Natural Polymers)
1. อาจารย์บุญช่วย บัวแก้ว
2. อาจารย์เจตินาร์ สายนุ้ย
.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน ถุงเพาะชำนาโนจากกาบกล้วย
1. อาจารย์ศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น


รางวัลชมเชย
โรงเรียน วังวิเศษ
ชื่อโครงงาน ผลิตภัณฑ์ผ้านาโนจากผ้าบาติก
1. อาาจารย์คุณภัทร ช่อทอง
2. อาจารย์กฤษฎี มณีโชติ
.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี