พริ้นเกียรติบัตร


ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน ทีม
1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-08
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวฐานิกา นวลคล้าย
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง ปนิตา  มณีเนียม พริ้นเกียรติบัตร
2. ชัยบุรีพิทยา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางเบญญาภา ชัยยะ
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย นทีเทพ  ปรีชา พริ้นเกียรติบัตร
3. ท่าชนะ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-11
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวจิตติมา พิมาน
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง กัญชิตา  รามกร พริ้นเกียรติบัตร
4. ท่าชนะ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-12
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางเยาวเรศ เพ็ชรชู
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย จักรพงษ์  อุดมศรีศักดิ์ พริ้นเกียรติบัตร
5. เทพมิตรศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-20
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. พรนภา หล่อพันธ์
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย จิระพงศ์  ยมจินดา พริ้นเกียรติบัตร
6. ธิดาแม่พระ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางจุฑามาศ เพ็ญจันทร์
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง นงพงา  ชมอินทร์ พริ้นเกียรติบัตร
7. น้ำรอบวิทยา
สพม.11
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-01
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวรัติยากร เอกรัตน์
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง บันฑิตา  เพชรคง พริ้นเกียรติบัตร
8. น้ำรอบวิทยา
สพม.11
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-20
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวรัติยากร เอกรัตน์
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย หัสนัย  พละเลิศ พริ้นเกียรติบัตร
9. บางสวรรค์วิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางอิศริยา ขำปาน
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย ภาสกร  นุ้ยเจริญ พริ้นเกียรติบัตร
10. บางสวรรค์วิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางอิศริยา ขำปาน
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย กิตติทัต  สนั่นไทย พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี