พริ้นเกียรติบัตร


ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน ทีม
1. บ้านนาสาร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง ปิยนุช  พินลานทุ่ม พริ้นเกียรติบัตร
2. บ้านนาสาร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายก้องภพ จรุญพงศ์
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง ธารทิพย์  ศรีสวัสดิ์ พริ้นเกียรติบัตร
3. พรุพีพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-17
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสุธาสินี หนูนาค และ นางสาวกฤติยาภรณ์ พันธุ
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย กีรติ  วิละแสง พริ้นเกียรติบัตร
4. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-25
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวดาญติมา นกแก้ว
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง ณพิรญาณ์  ทรงบุญรอด พริ้นเกียรติบัตร
5. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-07-25
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ศุภลักษณ์ พลเพชร
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง ณัฐธิดา  เอียดจุ้ย พริ้นเกียรติบัตร
6. เมืองสุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-15
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวศสิโสม รอดเจริญ
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย ปุริม  อนุฤทธิ์ พริ้นเกียรติบัตร
7. เมืองสุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-07-15
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ว่าที่ ร.ต. หญิง สารภี แสงสว่าง
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กชาย วาทิศย์  คุ้มภัย พริ้นเกียรติบัตร
8. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ.ประสิทธิ์ กันติชล
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง พีชญา  หวันหม๊ะ พริ้นเกียรติบัตร
9. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว 2019-08-05
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ.ประสิทธิ์ กันติชล
พริ้นเกียรติบัตร
1.  โซเฟีย  สมสะ พริ้นเกียรติบัตร
10. กัลยาณีศรีธรรมราช
-
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2019-08-01
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายธเนศ หาญใจ
พริ้นเกียรติบัตร
1. เด็กหญิง จีรนันท์  คงรักษ์ พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี