โครงการสภาอาจารย์สัญจรพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์( 8 มีนาคม พ.ศ.2566)

 28 กุมภาพันธ์ 2566 สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสภาอาจารย์สัญจรพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเดินทางพบปะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ประธานกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองกรรมการสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต