ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 3( 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

  ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)