ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพกายภาพเคมีและชีวภาพรองรับการจัดทำมาตรฐาน RSPO สำหรับกิจกรรมที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพกายภาพเคมีและชีวภาพรองรับการจัดทำมาตรฐาน RSPO สำหรับกิจกรรมที่ 3 จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก