นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแนวคิดโมเดลแห่งปัญญาประดิษฐ์( 28 เมษายน พ.ศ.2565)

     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อทีม Salmonism คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการประกวดแนวคิดโมเดลแห่งปัญญาประดิษฐ์ สำหรับแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทรัพย์ ดิสทริบิวเตอร์  ในหัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออุตสาหกรรมไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

    ซึ่งสมาชิกทีม ประกอบด้วย นางสาวจารุวรรณ แซ่เอี้ย นายธีรภัทร์ สังข์ไชย และนายสุรัฐ เหล่าดี โดยมี ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม

  โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ทัดเทียมระดับสากล โดยเน้นกระบวนการทำงานและอบรมอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ